V letu 2021 bo Sankaška zveza Slovenije organizirala usposabljanje trenerjev in sicer za naziv: Trener sankanja 1.stopnja

Objavljeno: 28.4.2021: 2021-04-28_usposabljanje – trener sankanja 1.stopnja

1.      ime tečaja;

TRENER SANKANJA 1. STOPNJA

 

2.      ime in priimek vodje programa usposabljanja;

Domen Pociecha

 

3.      stopnjo usposabljanja;

1. STOPNJA

 

4.      datum pričetka in zaključka tečaja;

Glede na splošno znano situacijo v državi bomo pričeli z izobraževanjem preko aplikacije Zoom in sicer predmetov, ki predvidevajo le teoretično usposabljanje. Ostale predmete bomo izvedli, ko bo to dovoljeno. Ocenjujemo, da bi do jeseni lahko izvedli usposabljanje v celoti vključno z izpiti.Zatorej smo usposabljanje v aplikaciji e-šport časovno opredelili od 18.05.2021 do 15.10.2021. Torej začetek usposabljanja je torek, 18. maja 2021 ob 17.00. V spodnji tabeli je terminski plan za teoretični del usposabljanja.

datum

čas

torek, 18.05.2021

17.00 – 20.30

sreda, 19.05.2021

17.00 – 20.30

sreda, 26.05.2021

17.00 – 20.30

četrtek, 27.05.2021

17.00 – 20.30

Naslednje termine usposabljanj bomo določali sproti skladno s situacijo v državi, vkolikor nam bo to dovoljeno glede na ukrepe v zvezi s pandemijo.

 

 

5.      kraj izvedbe tečaja;

ONLINE, Kisovec, Železniki, Dolenja vas, Podljubelj

 

6.      pogoje za udeležbo na tečaju in navedba dokazil, s katerimi kandidat dokazuje izpolnjevanje predhodno navedenih pogojev;

Pogoji za vključitev v program

starost najmanj 18 let

najmanj srednja poklicna izobrazba

Pogoji dokončanja

1) Udeleženec lahko opravlja izpit, če:

– se je udeležil najmanj 80 % obveznih vsebin in najmanj 80 % posebnih vsebin;

  (2) Ne glede na prejšnji odstavek, mora izvajalec programa usposabljanja opravljanje izpita (delno ali v celoti) omogočiti tudi posamezniku, ki so mu bile v skladu z 39. členom 

Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu Pravilnika upoštevane predhodno pridobljene kompetence.

(3) Izpit obsega teoretični preizkus znanja obveznih vsebin ter teoretični in praktični preizkus znanja posebnih vsebin.

(4) Izvajalec za posamezni tečaj razpiše najmanj tri izpitne roke.

(5) Izpit lahko izvaja posamezni predavatelj ali izpitna komisija, ki ju imenuje izvajalec programa usposabljanja za vsak rok posebej. Predavatelj, ki izvaja izpit oziroma je član izpitne komisije, mora izpolnjevati pogoje za predavatelja obveznih vsebin oziroma za nosilca posebnih vsebin, določene s Pravilnikom o usposabljanju strokovnih delavcev v športu. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in najmanj dva člana.

(6) Izpit se vrednosti z »je opravil« ali »ni opravil«. Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v upravičenih primerih (dolgotrajna bolezen ali poškodba, materinski dopust, očetovski dopust, starševski dopust) kandidatu rok za zaključek usposabljanja na njegovo prošnjo podaljša, vendar ne več kot za eno leto. O tem, na podlagi vloge kandidata, odloča izvajalec usposabljanja.

(8) Pri opravljanju izpita se vodi zapisnik. Zapisnik mora vsebovati zaporedno številko, ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, stopnjo izobrazbe, vrsto usposabljanja (ime in stopnja programa usposabljanja), datum opravljanja izpita in oceno.

 

7.      predmetnik in predavatelje;

zap. št.

PREDMET

št. ur

standardi znanj

načini preverjanja znanja 

Predavaltelji

1

SPLOŠNO O SANKANJU – UMETNE PROGE

4

·        Pozna zgodovino sankanja

·        Pozna opremo sankanja

·        Pozna pravila sankanja (IRO PRAVILNIK)

teoretično preverjanje

Domen Pociecha

Gregor Habjan

2

SPLOŠNO O SANKANJU – NARAVNE PROGE

4

·        Pozna zgodovino sankanja

·        Pozna opremo sankanja

·        Pozna pravila sankanja (IRO PRAVILNIK)

teoretično preverjanje

3

PRIPRAVA SANI – SANKANJE UMETNE PROGE

8

·        pozna pripraviti sani za sankanje na umetnih progah za treninge in tekmovanja poleti in pozimi

praktično preverjanje

4

PRIPRAVA SANI – SANKANJE NARAVNE  PROGE

8

·        pozna pripraviti sani za sankanje na naravnih progah za treninge in tekmovanja poleti in pozimi

praktično preverjanje

5

TEHNIKA SANKANJA UMETNE PROGE

10

·        Pozna start sankanja

·        Pozna faze starta sankanja

·        Pozna učenje zavoja sankanja na umetnih progah

praktično preverjanje

6

TEHNIKA SANKANJA NARAVNE PROGE

10

·        Pozna start sankanja

·        Pozna faze starta sankanja

·        Pozna učenje zavoja sankanja na umetnih progah

praktično preverjanje

7

TELESNA IN PSIHIČNA PRIPRAVA PRI SANKANJU UMETNE PROGE

4

·        Pozna specifično telesno pripravo sankača

·        Pozna specifično psihično pripravo sankača

teoretično preverjanje

8

TELESNA IN PSIHIČNA PRIPRAVA PRI SANKANJU NARAVNE PROGE

4

·        Pozna specifično telesno pripravo sankača

·        Pozna specifično psihično pripravo sankača

teoretično preverjanje

9

SANKANJE

ZA VSE

6

·        pozna osnove športnega sankanja

·        pozna osnove samotežnega sankanja

·        pozna osnove rekreativnega sankanja

teoretično preverjanje

skupno št. ur posebnih vsebin

58

 

 

8.      ceno tečaja;

Za člane SaZS je brezplačno.

 

9.      rok plačila;

/

 

10.   opis tečaja (obsega namen in cilj programa usposabljanja, pridobljene kompetence).

PODATKI O PROGRAMU USPOSABLJANJA

Področje športa (obkroži)

športno treniranje

športna rekreacija

šport starejših

šport invalidov

Športna panoga

SANKANJE – UMETNE PROGE, SANKANJE – NARAVNE PROGE  

Stopnja usposobljenosti (obkroži)

  1. stopnja

2.               stopnja

Ime programa (vsebuje področje športa, športno panogo in stopnjo usposobljenosti npr.: športno treniranje – akvatlon – 1. stopnja ali šport invalidov – 1. stopnja)

Športno treniranje – SANKANJE – UMETNE PROGE, SANKANJE – NARAVNE PROGE  – 1.stopnja

Naziv, ki ga posameznik pridobi

Strokovni delavec 1 – športno treniranje – SANKANJE – UMETNE PROGE, SANKANJE – NARAVNE PROGE  

Ime in priimek vodje programa 

Domen Pociecha

Izobrazba vodje programa

profesor športne vzgoje 

CILJI PROGRAMA:

Cilj programa usposabljanja športno treniranje – sankanje – umetne proge, sankanje – naravne proge – 1. stopnja je, da po zaključenem programu usposabljanja prve stopnje strokovno usposobljenemu delavcu v skladu s kompetencami, ki jih daje program, omogoča, da izvaja in spremlja proces športne vadbe. 

KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBI POSAMEZNIK Z USPEŠNO ZAKLJUČENIM USPOSABLJANJEM:

Program usposabljanja športno treniranje – sankanje – umetne proge, sankanje – naravne proge – 1. Stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge sankanje – umetne proge, sankanje – naravne proge s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.